ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่


> ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ
………………………………………..
> ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน
………………………………………..
> ทุน School Partnership
………………………………………..
> ทุนความสามารถพิเศษ
………………………………………..
> ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก
…………………………………………
> ทุนทำงานแลกเปลี่ยน 
…………………………………………
> ทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน สำหรับนักศึกษาต่างชาติ
…………………………………………
> เครือญาติ นักศึกษาปัจจุบัน และศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
…………………………………………
> เครือญาติ บุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ และบุคลากรสถาบันในเครือฯ
…………………………………………
> ทุนส่วนลด หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
……………………………………..
> ทุนการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา
………………………………………..

ทุนสถาบัน องค์กร ภายใต้การลงนามความร่วมมือ หรือบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ และคณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียน หรือศิษย์เก่าสถาบัน หรือหน่วยงานที่ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

คณะ

สถาบันที่ทำ MOU

คณะบริหารธุรกิจ 1. วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
4. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
7. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
10. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
11. บริษัท เทพไทยโปรดัทค์ จำกัด
12. ห้างไดอาน่า คอมเพล็กซ์ จำกัด
คณะรัฐศาสตร์ 1. วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป็นบุคลากรของสถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
4. ประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจและมีเอกสารรับรองการทำงาน
5. ไม่เป็นนักศึกษาเทียบโอนจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ยกเว้นผู้เรียนหลักสูตร Non-Degree และปริญญาใบที่ 2)
6. สมัครเรียนและรายงานตัว พร้อมทั้งขอรับทุน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza

รายละเอียด

อัตราทุน 20% ของค่าธรรมเนียมการศึกษา (ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษา และค่าธรรมเนียมอื่น ๆ ) ไม่จำกัดจำนวน
(ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน)

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1. กรณีเป็นผู้มีงานทำ
หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ              จำนวน  1 ฉบับ
2. กรณีเจ้าของกิจการ
สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาทะเบียนห้างหุ้นส่วน และ/หรือ หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  1 ฉบับ

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://admission.hu.ac.th/

ทุนสถาบัน องค์กร ภายใต้การลงนามความร่วมมือ หรือบริการวิชาการกับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะบริหารธุรกิจ และคณะรัฐศาสตร์

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
2. เป็นนักเรียน หรือศิษย์เก่าสถาบัน หรือหน่วยงานที่ทำ MOU กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รายละเอียดดังตารางต่อไปนี้

คณะ

สถาบันที่ทำ MOU

คณะบริหารธุรกิจ 1. วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
2. ศูนย์การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้
3. วิทยาลัยเทคนิคสตูล
4. วิทยาลัยเทคนิคพัทลุง
5. วิทยาลัยเทคโนโลยีวชิราโปลีสงขลา
6. วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
7. วิทยาลัยเทคนิคหาดใหญ่
8. วิทยาลัยอาชีวศึกษาปัตตานี
9. วิทยาลัยเทคโนโลยีการเกษตรและประมงปัตตานี
10. สถาบันอาชีวศึกษาภาคใต้ 3
11. บริษัท เทพไทยโปรดัทค์ จำกัด
12. ห้างไดอาน่า คอมเพล็กซ์ จำกัด
คณะรัฐศาสตร์ 1. วิทยาลัยชุมชน 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้

3. เป็นบุคลากรของสถานประกอบการที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมบริการวิชาการของมหาวิทยาลัยหลักสูตรใดหลักสูตรหนึ่ง
4. ประกอบอาชีพ หรือเป็นเจ้าของกิจการ หรือทำงานอยู่ในหน่วยงานราชการ หรือรัฐวิสาหกิจ และมีเอกสารรับรองการทำงาน
5. ไม่เป็นนักศึกษาเทียบโอนจาก มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ยกเว้นผู้เรียนหลักสูตร Non-Degree และปริญญาใบที่ 2)
6. สมัครเรียนและรายงานตัว พร้อมทั้งขอรับทุน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza

ทุน “ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (INDEE)” สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ คณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาผู้ประกอบการฐานนวัตกรรมและการออกแบบ

รายละเอียด

 • ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) รายงานตัว 30 คนแรก ของคณะบริหารธุรกิจ และคณะรัฐศาสตร์
 • ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) รายงานตัวลำดับที่ 31 เป็นต้นไป

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1. กรณีเป็นผู้มีงานทำ
หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ       จำนวน  1 ฉบับ
2. กรณีเจ้าของกิจการ
สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาทะเบียนห้างหุ้นส่วน และ/หรือ หลักฐานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  จำนวน  1 ฉบับ

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://admission.hu.ac.th/

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. มีความต้องการที่จะเป็นผู้ประกอบการ หรือเจ้าของธุรกิจ ต้องมีแผนธุรกิจ และผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาทุน
 3. มี Portfolio ประกอบการสัมภาษณ์ (ถ้ามี)

ทุนหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์

รายละเอียด

 • ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน)  รายงานตัว 20 คนแรก
 • ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) รายงานตัวลำดับที่ 21 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครจะได้รับ E-mail เพื่อสแกน QRcode ในการกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://admission.hu.ac.th/

คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา

 1. เป็นผู้มีสัญชาติไทย
 2. สมัครเรียนและรายงานตัว พร้อมทั้งขอรับทุน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza
 3. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคการศึกษาสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า หรือสูงกว่า โดยไม่มีการเทียบโอนหน่วยกิต

รายละเอียด

 • ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 15,000 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน)  รายงานตัว 30 คนแรก
 • ทุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคการศึกษาฤดูร้อน) รายงานตัวลำดับที่ 31 เป็นต้นไป

ขั้นตอนการขอรับทุน 

 1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
 2. ผู้สมัครจะได้รับ E-mail เพื่อสแกน QRcode ในการกรอกแบบฟอร์มขอรับทุนการศึกษา
 3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม

การรับสมัคร

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2564

ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสมัครเรียนออนไลน์ ได้ที่ https://admission.hu.ac.th/