กยศ.

รายชื่อนักศึกษากู้ กยศ.รายใหม่ เเละ กยศ./กรอ.รายเก่าต่อเนื่องย้ายสถานศึกษา ที่ต้องมาเปิดสมุดบัญชีธนาคารอิสลาม

คลิกเพื่อดูรายชื่อ วัน-เวลา เเละสถานที่ คลิกดาวน์โหลด ใบคำขอเปิดสมุดบัญชีธนาคารอิสลาม ตัวอย่างที่ต้องกรอกข้อมูล

ปริญญาตรี ปัจจุบัน

การสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู

การสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู  เปิดอ่านประกาศ    การสมัครขอรับ “ทุนนพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 ประกาศการสมัครขอรับทุนการศึกษาในวันไหว้ครู  เปิดอ่านประกาศ 

ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ........................................................................               เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ....

ปริญญาโท ใหม่

เงื่อนไขการมอบทุนส่วนลด Dek63 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ทุน Dek63 #รายละเอียดการขอรับทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี  รับทุนส่วนลด 5,000 บาท ต่อคน (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด รับทุนส่วนลด 7,000 บาท ต่อคน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลา...

ข่าวสารล่าสุด

ทุนการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2564

#การรับสมัคร  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 #คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา     **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**   #การรับสมัคร  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563 #คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา     **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**   #การรับสมัคร  เป็นไปตามประกาศการรับสมัครของ สำนักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม #คุณสมบัติ และเงื่อนไขทั่วไปผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา     **อ่านรายละเอียดเพิ่มเติม**   #การรับสมัคร  สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้...