ประเมินบุคลากร

aom
นางสาวสุภัคชญา พูนแก้ว
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานทุนการศึกษาประเภทอื่นๆ

tuk
นางสาวจินดาพร เกลี้ยงทวี
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)

aied
นางกาญจนา มะลิวรรณ์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่งานกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)