ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาชาวต่างชาติ) ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559

nation2559