ประกาศ รายชื่อนักศึกษาที่ได้รับทุนโครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2560 กลุ่มที่ 1

1870001

1870002

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1300001

1300002