ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักเรียนวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560

anw001

anw002

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1300001 1300002