ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรี ประเภททุนความสามารถพิเศษ สำหรับนักศึกษาปัจจุบัน ประจำปีการศึกษา 2560

now001

now002

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1300001 1300002