ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

normal1

normal2

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1300001

1300002