ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรี ประเภททุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก รอบสอง ประจำปีการศึกษา 2560

chang001

chang002

chang003

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 
เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี

1300001

1300002