มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

 

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่
ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ได้แก่คณะและสาขาวิชาดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ
–  สาขาวิชาการจัดการ
–  สาขาวิชาการบัญชี
–  สาขาวิชาการตลาด
–  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์
สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

คณะนิติศาสตร์
สาขาวิชานิติศาสตร์

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

(1)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
(2)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ไม่มีประวัติการเทียบโอน หรือย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบ หรือลาออกและสมัครใหม่กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน

ทั้งนี้ ทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)  สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จะแบ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ดาวน์โหลด