มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่
ประจำปีการศึกษา 2561

**ทุนน้องใหม่61**
สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท

**ทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้**
สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 31 กรกฎาคม 2561 และผู้สมัครต้องจบการศึกษามาจากสถาบันการศึกษา หรือ มีภูมิลำเนา ที่อยู่ในพื้นที่  3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ (จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส) รับทุนการศึกษา เพิ่มอีก 2,000 บาท