ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

 

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ
1. ทุนน้องใหม่ 61
          รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา
      รับทุนส่วนลด 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อสมัครเรียนและรายงานในวันเดียวกัน ภายในวันเวลาที่กำหนด

          ระยะเวลาที่รับสมัครเพื่อขอรับทุน
     ทุนน้องใหม่ 61 สมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

          การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
      ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

ทุนสร้างอนาคต (Restart Your Future)
          รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา
      นักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาตามระเบียบงานวัดผล (Retired) สมัครเรียนและรายงานตัว รับทุนการศึกษา 50% ของยอดค้างชำระ หรือไม่น้อยกว่า 5,000 บาท  (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภายในวันเวลาที่กำหนด

     นักศึกษาที่พ้นสภาพตามระเบียบงานวัดผล (Retired) จากสถาบันอื่นๆ สมัครเรียน และรายงานตัวเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ รับทุนการศึกษา 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 ภายในวันเวลาที่กำหนด

          ระยะเวลาที่รับสมัครเพื่อขอรับทุน
     ทุนสร้างอนาคต (Restart Your Future) สมัครเรียนและรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561

           การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
     ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

หลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ
1. ทุนส่วนลด สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภทเหมาจ่ายอัตราพิเศษตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)
ได้แก่คณะและสาขาวิชาดังต่อไปนี้
          คณะบริหารธุรกิจ
                    –  สาขาวิชาการจัดการ
                    –  สาขาวิชาการบัญชี
                    –  สาขาการตลาด
                    –  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ
          คณะรัฐศาสตร์
                    –  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง
          คณะนิติศาสตร์
                    –  สาขาวิชานิติศาสตร์

          เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
(1)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ณ มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น
(2)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ไม่มีประวัติการเทียบโอน หรือย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบ หรือลาออกและสมัครใหม่กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน
ทั้งนี้ ทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จะแบ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 21,000 บาท  โดยเริ่มตั้งแต่   ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

          ระยะเวลาที่รับสมัครเพื่อขอรับทุน
ทุนส่วนลดสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภทเหมาจ่ายอัตราพิเศษตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) สมัครเรียนและรายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึง วันที่ 30 ธันวาคม 2561 

          การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น

 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 396 หรือ 0-7420-0396 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7420-0371หรือ www.hu.ac.th/loan หรือ E-mail: huloan@hu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ