ประกาศเรื่อง การมอบทุนการศึกษา ประเภททุน Dek 62 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษา 12,000 บาทต่อคน ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) เป็นเวลา  1 ปีการศึกษา หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ระยะเวลาที่รับสมัครเพื่อขอรับทุน
          สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึง วันที่ 15 ตุลาคม 2561

การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
          ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา
(Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
          ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ห้องศูนย์บริการนักศึกษา         
(Student One Stop Service Center : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
โทรศัพท์ 0-7420-0300  ต่อ 396 หรือ 0-7420-0396 โทรสาร 0-7442-5467, 0-7420-0371 

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  คลิ๊กเพื่ออ่านประกาศ