ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง มอบทุนส่วนลด ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2562

 

 กรณีมาเดี่ยว  รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา
               –  รับทุนส่วนลด 10,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562        
เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในวันเวลาที่กำหนด

กรณีมาคู่  รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา
             –  รับทุนส่วนลด 12,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1   
ปีการศึกษา 2562  เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกันภายในวันเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาที่รับสมัครทุน  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 ถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
              ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา     (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น
              ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ห้อง U – 107 ชั้น 1 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 382 หรือ 0-7420-0382 โทรสาร 0-7442-5467 หรือ www.hu.ac.th/loan หรือ E-mail: huloan@hu.ac.th

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ