ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนส่วนลด สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

 

รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา
         –  รับทุนส่วนลด 8,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในวันเวลาที่กำหนด
         –  รับทุนส่วนลด 10,000 บาท ต่อคน (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2562  เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกันภายในวันเวลาที่กำหนด

ระยะเวลาที่รับสมัครทุน  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ ถึงวันที่ 30 เมษายน  2562

การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน 
      ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น 
       ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ห้อง U – 107 ชั้น 1 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 382 หรือ 0-7420-0382 โทรสาร 0-7442-5467 

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ