ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 

2. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน
3. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ ต้องเป็นข้าราชการ หรือบุคลากร ดังนี้
–  ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และ ตำรวจภูธรภาค 9
–  ข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 4
–  ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดใน 14 จังหวัดภาคใต้

ระยะเวลาการรับสมัคร    สมัครเรียนและรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 กรกฎาคม 2562

การสมัครขอรับสมัครทุนการศึกษา
          ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเรียน รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด มายื่นได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (Student   One Stop Service : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่