ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ

ทุนภาคสมทบ Dek 62 เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ได้แก่คณะ และสาขาวิชาดังต่อไปนี้
คณะบริหารธุรกิจ
      –  สาขาวิชาการจัดการ

      –  สาขาวิชาการบัญชี
      –  สาขาวิชาการตลาด
      –  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์
      –  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

      –  สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น (เฉพาะหลักสูตรเทียบโอน) 

คณะนิติศาสตร์
      –  สาขาวิชานิติศาสตร์

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
     (1)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน)

จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น
     (2)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ไม่มีประวัติการเทียบโอน หรือย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบ หรือลาออกและสมัครใหม่กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
     (3)  นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน
      ทั้งนี้ ทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษา
ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จะแบ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท และผู้ขอรับทุนการศึกษา
ต้องชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ และค่าประกันของเสียหายเฉพาะแรกเข้า เป็นเงิน 1,000 บาท
นอกเหนือจากอัตราทุนเหมาจ่ายพิเศษที่ได้รับ

ระยะเวลาที่รับสมัครทุน  เริ่มรับสมัครตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2562

การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน
     ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษา ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน ณ ศูนย์บริการนักศึกษา     (Student One Stop Service Center: SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น 

     ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ห้อง U – 107 ชั้น 1 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 382 หรือ 0-7420-0382 โทรสาร 0-7442-5467 

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562 

2. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน
3. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ ต้องเป็นข้าราชการ หรือบุคลากร ดังนี้
–  ข้าราชการตำรวจ ในสังกัดตำรวจภูธรภาค 8 และ ตำรวจภูธรภาค 9
–  ข้าราชการทหาร ในสังกัดกองทัพภาคที่ 4
–  ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดใน 14 จังหวัดภาคใต้

ระยะเวลาการรับสมัคร    สมัครเรียนและรายงานตัวตั้งแต่บัดนี้ จนถึง 31 สิงหาคม 2562

การสมัครขอรับสมัครทุนการศึกษา
          ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ต้องสมัครเรียน รายงานตัวและลงทะเบียนเรียนเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ นำสำเนาบัตรประจำตัวข้าราชการ บัตรประจำตัวบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และ หนังสือรับรองการทำงานจากต้นสังกัด มายื่นได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (Student   One Stop Service : SOS) ชั้น 2 อาคาร U-Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ