ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562

ทุนภาคสมทบ Dek 62 เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ได้แก่คณะ และสาขาวิชา     ดังต่อไปนี้
คณะบริหารธุรกิจ
      –  สาขาวิชาการจัดการ

      –  สาขาวิชาการบัญชี
      –  สาขาวิชาการตลาด
      –  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์
      –  สาขาวิชาการเมืองการปกครอง

      –  สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น (เฉพาะหลักสูตรเทียบโอน) 

คณะนิติศาสตร์
      –  สาขาวิชานิติศาสตร์

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา
(1)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ภาคการศึกษาที่ 2ปีการศึกษา 2562 เท่านั้น

(2)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ไม่มีประวัติการเทียบโอน หรือย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบ หรือลาออกและสมัครใหม่กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน

ระยะเวลาการรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 มกราคม 2563

          ทั้งนี้ ทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) สำหรับนักศึกษา ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ จะแบ่งเป็นภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท และผู้ขอรับทุนการศึกษา  ต้องชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่ และค่าประกันของเสียหายเฉพาะแรกเข้าเป็นเงิน 1,000 บาท      นอกเหนือจากอัตราทุนเหมาจ่ายพิเศษที่ได้รับ