ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

ทุนภาคสมทบ  เหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) ได้แก่คณะ และสาขาวิชาดังต่อไปนี้

คณะบริหารธุรกิจ
      –  สาขาวิชาการจัดการ

      –  สาขาวิชาการบัญชี
      –  สาขาวิชาการตลาด
      –  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ

คณะรัฐศาสตร์
      –  สาขาวิชาการบริหารจัดการท้องถิ่น (เฉพาะหลักสูตรเทียบโอน) 

คณะนิติศาสตร์
      –  สาขาวิชานิติศาสตร์

เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา

(1) จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2563 เท่านั้น

(2) จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่ไม่มีประวัติการเทียบโอน หรือย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบ หรือลาออกและสมัครใหม่กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ยกเว้นผู้สมัครเรียนปริญญาใบที่สอง)

(3) ต้องเป็นผู้ที่มีงานทำแล้ว (ทำงานประจำวันจันทร์ – วันศุกร์) และต้องมีใบรับรองการทำงานจากหน่วยงานหรือสถานประกอบการที่ตนเองทำงานมาแสดงในวันสมัคร (ยกเว้นผู้สมัครเรียนปริญญาใบที่สอง) และต้องทำงานในสถานประกอบการนั้นมาแล้ว ไม่ต่ำกว่า 1 ปี

(4) นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาหากเป็นเจ้าของกิจการเอง ต้องมีเอกสารใบทะเบียนพาณิชย์หรือใบสำคัญแสดงการจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน บริษัท มาแสดงในวันสมัคร โดยจะต้องมีการจดทะเบียนพาณิชย์ หรือจดทะเบียนห้างหุ้นส่วน มาแล้วไม่ต่ำกว่า 1 ปี

(5) นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่าง ๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน

(6) หากภายหลังมีการตรวจพบว่านักศึกษาให้ข้อมูลอันเป็นเท็จหรือปกปิดข้อเท็จจริงอย่างใดอย่างหนึ่งอันเป็นประโยชน์ต่อตนเองเพื่อให้ได้รับทุนการศึกษาทางมหาวิทยาลัยจะตัดสิทธิ์การได้รับทุน และให้นักศึกษาชดใช้ทุนการศึกษาคืนให้แก่มหาวิทยาลัย

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1. กรณีเป็นผู้มีงานทำ  หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน หรือสถานประกอบการ  จำนวน  1 ฉบับ

2. กรณีเจ้าของกิจการ  สำเนาใบทะเบียนพาณิชย์ หรือสำเนาทะเบียนห้างหุ้นส่วน  จำนวน  1 ฉบับ

ระยะเวลาการรับสมัคร สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2563

ทั้งนี้ การมอบทุนการศึกษาสำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะแบ่งเป็นภาคการศึกษาแบบเหมาจ่าย ภาคการศึกษาละ 19,500 บาท  ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) และผู้ขอรับทุนการศึกษาต้องชำระเงินค่าทำบัตรประจำตัวนักศึกษาใหม่        และค่าประกันของเสียหายเฉพาะแรกเข้า เป็นเงิน 1,000 บาท นอกเหนือจากอัตราทุนเหมาจ่ายพิเศษที่ได้รับ      และนักศึกษาจะต้องสมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันเดียวกัน