เงื่อนไขการมอบทุนส่วนลด Dek63 ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2563

ทุน Dek 63
1.1 รายละเอียดการขอรับทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 4 ปี

  • รับทุนส่วนลด 10,000 บาท ต่อคน (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1  ปีการศึกษา 2563  เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • รับทุนส่วนลด 12,000 บาท ต่อคน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

1.2  รายละเอียดการขอรับทุน ระดับปริญญาตรี หลักสูตร 2 ปี (เทียบโอน)

  • รับทุนส่วนลด 8,000 บาท ต่อคน (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 เมื่อสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด
  • รับทุนส่วนลด 10,000 บาท ต่อคน เมื่อชวนเพื่อนมาสมัครเรียนและรายงานตัวในวันเดียวกัน ภายในระยะเวลาที่กำหนด (ลดในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563

 ระยะเวลาที่รับสมัครเพื่อขอรับทุน
     สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2562