ทุนการศึกษาระดับปริญญาโท

ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 เฉพาะค่าหน่วยกิต จำนวน 3 ทุน ดังนี้

ประเภททุนสนับสนุนการศึกษา อัตราร้อยละ 50-100 ของค่าลงทะเบียนเรียนทั้งหมด จำนวน 2 ทุน ดังนี้

ประเภททุนส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต ตลอดหลักสูตร ไม่จำกัดจำนวนทุน ดังนี้

การรับสมัคร

ผู้ประสงค์จะขอรับทุนการศึกษา ให้ยื่นใบสมัครได้ด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์หรือสมัครทุนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทุน
การศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan
1. ประเภททุนสนับสนันการศึกษาอัตราร้อยละ 50-100
1.1 ทุนพัฒนาบุคลากรจังหวัดสงขลาและใกล้เคียง สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง วันที่ 31 พฤษภาคม 2558
1.2 ทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 พฤษภาคม 2558
2. ประเภททุนส่วนลดเฉพาะค่าหน่วยกิต สมัครได้ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2557 ถึง 30 พฤษภาคม 2557
3. กรณีสมัครด้วยตนเองให้ขอรับใบสมัครได้ที่ห้องรับสมัครนักศึกษาใหม่ ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student One Stop Service Center : SOS)ชั้น 2 อาคาร U Plaza

เอกสารและหลักฐานในการสมัคร

1.ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือสมัครทุนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th
2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
2.1 สำเนาใบแสดงผลการศึกษา จำนวน 1 ชุด
2.2 สำเนาทะเบียนบ้าน จำนวน 1 ชุด
2.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 ชุด
2.4 รูปถ่ายขนาด  1  นิ้ว  จำนวน  2  รูป  (ชุดสุภาพ)
2.5 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น
(สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก)
2.6 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรม/แสดงความสามารถพิเศษ  (ถ้ามี)
2.7 หนังสือรับรองจากหน่วยงานต้นสังกัด
2.8 หนังสือรับรองการทำงานจากหน่วยงาน   จำนวน 1 ชุด
2.9 ใบรับรองแพทย์ โรงพยาบาลของรัฐบาล จำนวน 1 ชุด
2.10 กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
2.11 กรณีสมัครทุนออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ให้นำหลักฐานการสมัครมายื่นในวันคัดเลือกทุน
2.12 หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนดจะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

กำหนดการคัดเลือกทุน เฉพาะทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก

กำหนดการทดสอบทุนในวันเสาร์ที่ 31 มกราคม  2558 เวลา 08.00 น. ณ  อาคารศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา (แต่งกายด้วยชุดกีฬา)

ประกาศผลการคัดเลือก

ใน วัน เวลา ที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด โดยจะประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน หรือที่ www.hu.ac.th/loan

การรายงานตัวและการลงทะเบียนเรียน

ผู้ที่ได้รับทุนการศึกษาทุกประเภท  ต้องมารายงานตัว และลงทะเบียนเรียน  ณ ศูนย์บริการนักศึกษา (Student  One Stop Service  Center : SOS)   ชั้น 2  อาคาร  U Plaza มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ในวัน เวลาที่มหาวิทยาลัยกำหนดเท่านั้น มิฉะนั้นจะถือว่าสละสิทธิ์การขอรับทุน

หากต้องการทราบรายละเอียดเพิ่มเติม
ติดต่อสอบถามได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เลขที่ 125/502 ถนนพลพิชัย อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
โทรศัพท์ 0-7420-0300 ต่อ 367 หรือ 0-7420-0367 โทรสาร 0-7442-5467,0-7420-0371
หรือ www.hu.ac.th/loan หรือ e-mail : scholarshop@hu.ac.th