ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559

ตรวจสอบรายชื่อนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2559 เพื่อเข้าร่วมประชุม ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559  เวลา 14.30 น. ณ ใต้ตึกสโมสรนักศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

**ข่าวประชาสัมพันธ์**

ประชาสัมพันธ์ถึงนักศึกษาทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ที่ได้รับทุนการศึกษาประจำปีการศึกษา 2559 ซึ่งมีทุนประเภทต่างๆดังต่อไปนี้ นะค่ะ

-ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือ ระดับ ปวช.)
-ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน (สำหรับนักเรียนโรงเรียนในเครือ ระดับ ปวส.)
-ทุนนักเรียนโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
-ทุนนักกีฬาโครงช้างเผือก ทั้งรอบแรก และรอบสอง
-ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา เพื่อ ศอ.บต.
-ทุนการศึกษาเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หลักสูตรปริญญาตรี (ภาคปกติ)

ให้นักศึกษาที่ได้รับทุนประเภทดังกล่าว มาประชุมพร้อมกัน เพื่อเตรียมความพร้อมในการเข้าค่าย สายสัมพันธ์ทุน ครั้งที่ 8 ประจำปีการศึกษา 2559 ณ ใต้ตึกสโมสรนักศึกษา ในวันจันทร์ที่ 5 กันยายน 2559 เวลา 14.30 น.(ใช้เวลาในการประชุมประมาณ 30 นาที) ตรวจสอบรายชื่อของตนเองได้จาก www.hu.ac.th/loan ค่ะ ขอให้ทุกคนมาตามวันและเวลาที่ได้แจ้งไว้ด้วยนะค่ะ

ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เบอร์โทร.047-200-367
www.hu.ac.th/loan


คลิ๊กดูรายชื่อนักศึกษาทุนการศึกษาประเภทต่างๆ ประจำปีการศึกษา 2559
**ประเภททุนเนื่องในโอกาสครบรอบ 20 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปริญญาตรี (ภาคปกติ)
**ประเภททุนนักกีฬาโครงการช้างเผือก รอบแรก และรอบสอง
**ประเภททุนการศึกษาสำหรับนักเรียนในเครือวิทยาลัยหาดใหญ่อำนวยวิทย์ และโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
**ประเภททุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาเพื่อ ศอ.บต.