ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรีและปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2559

aom-001

aom-002

aom-003

aom-004