ประกาศ..!! แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย

ประกาศ..!!
แจ้งนักศึกษากองทุนฯทุกคน ที่มียอดค้างชำระกับมหาวิทยาลัย ให้นศ.ดำเนินการติดต่อ SOS ก่อนวันสอบ  **เพื่อขอรับใบเข้าห้องสอบ

(ด้วยความปรารถนาดีจากฝ่ายทุนการศึกษา)