ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืม

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง แนวปฏิบัติการชำระเงินค่าลงทะเบียนเรียนของนักศึกษากองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ.)และกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษาที่ผูกกับรายได้ในอนาคต (กรอ.)

294_1310436555