ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา ทุน 20 ปี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2560)

001

2-20-60

3-20-60

4-20-60