sc001

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
 ประจำปีการศึกษา 2561 

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นสถาบันการศึกษาที่มีนักเรียนเข้ามาศึกษาต่อในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ต่อเนื่องทุกปีการศึกษา
2. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย
หรือเทียบเท่า หรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  (G.P.A)  ไม่ต่ำกว่า  2.75 ใน 5 ภาคการศึกษา    
4. เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา โดยมีหนังสือรับรองจากผู้บริหารของโรงเรียนที่กำลังศึกษาอยู่

# การรับสมัคร  ขยายเวลารับสมัคร ตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561 

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
          2.1 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาค
การศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
          2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
          2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ)
          2.5 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
          2.6 สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
          2.7 สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
          2.8 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือกและทุนความสามารถพิเศษ)
          2.9 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)

          2.10 หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan
3. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์  วันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561

 

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ