sc002

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายหรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบเท่า 

2. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ดังนี้  
          2.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ไม่ต่ำกว่า  3.00
ใน 5 ภาคการศึกษา
          2.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 3.50 ใน 3 ภาคการศึกษา
3. เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา 
4.เป็นไปตามการพิจารณาคัดเลือกของแต่คณะ

# การรับสมัคร  ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561 

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
          2.1 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาค
การศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
          2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
          2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ)
          2.5 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7 สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.8 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือกและทุนความสามารถพิเศษ)
          2.9 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.10 หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan

3. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ