sc004

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นชาวต่างชาติ ที่จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม หรือจากสถานทูตประจำประเทศนั้นๆ

2.เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
3. มีระดับผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
4. ผ่านการสอบคัดเลือก และการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือมีผลทดสอบ TOEFL หรือ IELTS ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด

# เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. นักศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษา

2. นักศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3. นักศึกษาต้องมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างเคร่งครัด
4. นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรที่เรียน (หลักสูตร 4 ปี หรือ หลักสูตร 5 ปี) หากใช้ระยะเวลาเรียนเกินกว่าที่กำหนดในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนเกินเองทั้งหมด
5. ทุนการศึกษานี้ไม่รวมค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พัก
6. หากนักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องคืนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วคืนให้แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (กรณีลาออกก่อนจบหลักสูตร)
7. ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปเรียบร้อยแล้ว โดยยังได้รับทุนการศึกษาอยู่ แต่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทราบภายหลังว่านักศึกษากระทำผิดเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อาจยกเลิกทุนและให้นักศึกษารับผิดชอบต่อค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นด้วยตนเอง

# การรับสมัคร  ขยายเวลารับสมัครตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561 

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
          2.1 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาค
การศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
          2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
          2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ)
          2.5 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7 สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.8 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือกและทุนความสามารถพิเศษ)
          2.9 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.10 หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan

3. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

 

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ