sc005

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้ายของระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือสำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
2. เป็นนักเรียนที่มีภูมิลำเนาในเขตพัฒนาพิเศษ เฉพาะกิจจังหวัดชายแดนภาคใต้
3. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (P.A.) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ใน 5 ภาคการศึกษา
4. เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# กำหนดการรับสมัคร  ให้ดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ www.mua.go.th 

# เอกสารประกอบการสมัครตามประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.)

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ ให้ดูประกาศจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ www.mua.go.th