sc006

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1.เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย  หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า  หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ  (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า

2. เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตัวแทนเขต หรือตัวแทนจังหวัด
3. มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  (G.P.A)  ดังนี้  
          3.1 ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.00 ใน  5  ภาคการศึกษา
          3.2 ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 ใน 3  ภาคการศึกษา
4.เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษาสำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
5.เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ขยายเวลาตั้งแต่บัดนี้ – 29 พฤษภาคม 2561

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
          2.1 ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาค
การศึกษาสุดท้าย จำนวน 1 ชุด
          2.2 สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
          2.3 สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
          2.4 รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป (ชุดสุภาพ)
          2.5 ใบรับรองแพทย์ (โรงพยาบาลรัฐบาลเท่านั้น) จำนวน 1 ฉบับ
2.6 สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 2 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7 สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า (ถ้ามี) (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.8 สำเนาประกาศนียบัตรหรือสำเนาหลักฐานแสดงประวัติผลงานแข่งขันที่โดดเด่น (สำหรับทุนนักกีฬาโครงการช้างเผือกและทุนความสามารถพิเศษ)
          2.9 สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.10 หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ www.hu.ac.th/loan

3. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์ คลิ๊กอ่านรายละเอียด

 

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ