sc007

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาทุนพี่น้องนักศึกษาปัจจุบัน
1. เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3. พี่หรือน้องต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและไม่มีประวัติถูกพักการเรียน
4. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
1. เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก

2. เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3.มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (G.P.A) ไม่ต่ำกว่า 2.50
4.มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษาทุนบุตร – หลาน  ธิดา สามี ภรรยาของศิษย์เก่า
1.เป็นนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก

2. ศิษย์เก่าต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและไม่มีประวัติถูกพักการเรียน
3. เป็นบุตร ธิดา ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
4. สามี หรือ ภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนา
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม  2561

# ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
2. รับใบสมัคร และกรอกข้อมูลได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา (เคาท์เตอร์ 2 – 4) ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม
4. รับสำเนาใบสมัครขอรับทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร