sc008

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป

2. มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา เดียวกันกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
3. เป็นบุตร ธิดา ของบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (ยกเว้นบุตรบุญธรรม)
4. สามี หรือ ภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนา
5. ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด (คณะ/ศูนย์/สำนัก) (โดยผ่านความเห็นชอบ จากคณบดี /ผู้อำนวยการ/มีหนังสือรับรอง) กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
6. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม  2561

# ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
2. รับใบสมัคร และกรอกข้อมูลได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา (เคาท์เตอร์ 2 – 4) ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม
4. รับสำเนาใบสมัครขอรับทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร