sc009

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2561

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
1. เป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี

2. มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือเป็นบุตร ธิดา หรือเป็นสามี ภรรยาของบุคลากร วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
3. เป็นสามี หรือ ภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนา
4. เป็นบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หรือโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ต้องมีอายุงานอย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
5. มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร ตั้งแต่วันนี้ – 31 กรกฎาคม  2561

# ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
2. รับใบสมัคร และกรอกข้อมูลได้ที่ฝ่ายทุนการศึกษา (เคาท์เตอร์ 2 – 4) ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม
4. รับสำเนาใบสมัครขอรับทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร