sc011

กำหนดการสัมภาษณ์และทดสอบผู้สมัคร
ขอรับทุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561
ทดสอบ และสอบสัมภาษณ์
ในวันพุธที่ 30 พฤษภาคม 2561  


รายละเอียดดังนี้
เวลา 09.30 – 10.30 น. : ทดสอบความสามารถ และสอบข้อเขียน
เวลา 13.30 – 16.30 น. : สอบสัมภาษณ์จากอนุกรรมการฯ                                     

สถานที่ดำเนินการทดสอบและสอบสัมภาษณ์
ช่วงเช้า :  ห้อง U – 301 ชั้น 3  อาคารยูพลาซ่า  
ช่วงบ่าย : ห้องประชุมสำนักพัฒนานักศึกษาฯ ชั้น 2 อาคารศูนย์กีฬา
               และกิจการนักศึกษา