LATEST ARTICLES

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา (สำหรับนักศึกษาใหม่) ประจำปีการศึกษา 2562

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน คลิ๊กอ่านรายละเอียดเพิ่มเติม # การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 19 มกราคม 2562 # คุณสมบัติผู้ขอรับทุน...

ประกาศเรื่อง การมอบทุนการศึกษา ประเภททุน Dek 62 หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2562

รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่มอบทุนการศึกษา 12,000 บาทต่อคน ทุกสาขาวิชาในหลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ โดยแบ่งเป็น 2 ภาคการศึกษา ภาคการศึกษาละ 6,000 บาท (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) เป็นเวลา  1 ปีการศึกษา หรือผู้ที่เข้าร่วมโครงการของทางมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระยะเวลาที่รับสมัครเพื่อขอรับทุน           สมัครเรียนและรายงานตัวภายในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่...

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง การมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ และภาคสมทบ ประจำภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561

  หลักสูตรปริญญาตรี ภาคปกติ 1. ทุนน้องใหม่ 61           รายละเอียดการขอรับทุนการศึกษา       รับทุนส่วนลด 5,000 บาท (ลดให้ในค่าเทอม) ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2561 เมื่อสมัครเรียนและรายงานในวันเดียวกัน ภายในวันเวลาที่กำหนด        ...

ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 2. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน 3....

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 **ทุนน้องใหม่61** สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท **ทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้** สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 31...