LATEST ARTICLES

ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

  ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น 2. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน 3....

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2561 **ทุนน้องใหม่61** สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม จนถึง วันที่ 10 สิงหาคม 2561 รับทุนการศึกษา 2,000 บาท **ทุน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้** สมัครและรายงานตัวในวันเดียวกัน ตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม จนถึง วันที่ 31...

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ ประจำปีการศึกษา 2561

  มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ มอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ได้แก่คณะและสาขาวิชาดังต่อไปนี้ คณะบริหารธุรกิจ -  สาขาวิชาการจัดการ -  สาขาวิชาการบัญชี -  สาขาวิชาการตลาด -  สาขาวิชาระบบสารสนเทศทางธุรกิจ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา (1)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาประเภททุนเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2561 เท่านั้น (2)  นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาต้องเป็นนักศึกษาใหม่ ที่ไม่มีประวัติการเทียบโอน หรือย้ายจากภาคปกติไปภาคสมทบ หรือลาออกและสมัครใหม่กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (3)  นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ...

มอบทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ปริญญาโท ปริญญาเอก

**ทุนการศึกษา หลักสูตรปริญญาตรีภาคสมทบ ประเภททุนการศึกษาเหมาจ่ายอัตราพิเศษ ภาคการศึกษาละ 21,000 (ไม่รวมภาคฤดูร้อน) ตลอดหลักสูตร ***สิทธิพิเศษ สมัครเรียนเข้าศึกษาต่อ หลักสูตรภาคสมทบตั้งแต่ 5 คนขึ้นไปรับส่วนลดอัตราพิเศษ                             ภาคการศึกษาละ...

ประกาศรับสมัครทุนการศึกษาเนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

** ทุน “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ คุณสมบัติ           เป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ทุกคณะ/สาขาวิชา มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม ไม่ต่ำกว่า 2.75 ณ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2560 เป็นผู้ที่สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ในด้านวิชาการ/ ด้านกีฬา/ ด้านกิจกรรม (ดนตรี นาฏศิลป์, ผู้นำนักศึกษา) ...