Contact

Contact Details

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email: loan@hu.ac.th

About us

ฝ่ายทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ อาคารยูพลาซ่า ชั้น 1
โทร. 074-200382 และ 074-200300 ต่อ 213

LATEST POSTS

ทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19)

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง  ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนท่านอาจารย์ประณีต ดิษยะศริน เพื่อช่วยเหลือนักศึกษาผู้ได้รับผลกระทบจากโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID – 19) ........................................................................               เพื่อให้การดำเนินงานเรื่องการมอบทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 43 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ. 2546 แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ....