Contact

Contact Details

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
125/502 ถนนพลพิชัย
อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา 90110
Email: loan@hu.ac.th

About us

ฝ่ายทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ศูนย์กีฬาและกิจการนักศึกษา ชั้น 2
โทร. 074-200-367

LATEST POSTS

ประกาศ เรื่อง การมอบทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

ทุนการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรี ภาคสมทบ โครงการบัณฑิตศึกษาภาคพิเศษ สำหรับข้าราชการตำรวจ ทหาร ข้าราชการ และบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตลอดหลักสูตร (ยกเว้นภาคฤดูร้อน) เงื่อนไขและคุณสมบัติของผู้ขอรับทุนการศึกษา 1. นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา จะต้องเป็นนักศึกษาใหม่ที่เข้าศึกษาระดับปริญญาตรี ภาคสมทบ คณะนิติศาสตร์ สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะรัฐศาสตร์ สาขาวิชาการเมืองการปกครอง ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ปีการศึกษา 2562  2. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้ จะต้องไม่เคยได้รับทุนการศึกษาประเภทต่างๆ จากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่มาก่อน 3. นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษานี้...