ประกาศ เรื่อง ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เรื่อง  หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการมอบทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี