ใบสมัคร

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2563 
(หมดเขตรับสมัคร)

– ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ 2563  ดาวน์โหลด

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนใต้
ระยะที่ 3 กลุ่มที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2562 
 (หมดเขตรับสมัคร)

– ใบสมัครทุนโครงการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้  ดาวน์โหลด

 

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2562 
(หมดเขตรับสมัคร)

ทุนประเภทผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น และผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  ดาวน์โหลด
– ทุน “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ดาวน์โหลด
– คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา  ดาวน์โหลด