ใบสมัคร

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ประจำปีการศึกษา 2561

– ระดับปริญญาตรี สำหรับนักศึกษาใหม่ 2561  ดาวน์โหลด
– ระดับปริญญาโท ประจำปีการศึกษา 2561  ดาวน์โหลด

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนส่วนลด
หลักสูตรปริญญาโท และปริญญาเอก 
ประจำปีการศึกษา 2561

– ทุนส่วนลด ระดับปริญญาโท และปริญญาเอก ประจำปีการศึกษา 2561 ดาวน์โหลด

ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษา
เนื่องในวันไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561

ทุนประเภทผลงานด้านกิจกรรมนักศึกษาดีเด่น และผลงานด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมดีเด่น  ดาวน์โหลด
– ทุน “นพรัตน์แห่งเกียรติร่วมมิตร” เพื่อมหาวิทยาลัยหาดใหญ่  ดาวน์โหลด
– คำรับรองของอาจารย์ที่ปรึกษา  ดาวน์โหลด