ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
เรื่อง การมอบทุนการศึกษา สำหรับนักศึกษาใหม่
หลักสูตรปริญญาตรี
ภาคปกติ และภาคสมทบ
ประจำภาคการศึกษาที่ 2  ปีการศึกษา 2561