Loan3

ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2562

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือเทียบเท่า          หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือเทียบเท่า
(2)  มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า  2.75 ใน  5  ภาคการศึกษา
(3)  มีความสามารถพิเศษที่โดดเด่นในด้านดนตรีไทย ดนตรีสากล นาฏศิลป์  ผู้นำนักศึกษา ด้านอื่นๆ และ
หรือเคยได้รับรางวัลประเภทเยาวชนดีเด่นในระดับภูมิภาค ระดับประเทศ หรือระดับนานาชาติ
โดยมีหลักฐานการได้รับรางวัลต่างๆ
(4)  เป็นผู้มีความประพฤติดี  มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2.  หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
2.1  ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย   จำนวน 1 ชุด
2.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
2.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
2.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2.5  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.6  สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า  (ถ้ามี)                          (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7  สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.8  หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
www.hu.ac.th/loan

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ

 

 

 

 

 

  1. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
  2. หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา