Loan4

ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2562

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นชาวต่างชาติ ที่จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม หรือจากสถานทูตประจำประเทศนั้นๆ
(2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(3)  มีระดับผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
(4)  ผ่านการสอบคัดเลือก และการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือ มีผลทดสอบ TOEFL
หรือ IELTS ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด

# เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  นักศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษา
(2)  นักศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา          อยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  นักศึกษาต้องมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างเคร่งครัด
(4)  นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรที่เรียน (หลักสูตร 4 ปี หรือ หลักสูตร 5 ปี)
หากใช้ระยะเวลาเรียนเกินกว่าที่กำหนดในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนเกินเองทั้งหมด
(5)  ทุนการศึกษานี้ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆ เช่น ค่าครองชีพ ค่าที่พัก
(6)  หากนักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร นักศึกษาจะต้องคืนเงินในส่วนของ
ค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วคืนให้แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(กรณีลาออกก่อนจบหลักสูตร)
(7)  ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปเรียบร้อยแล้ว โดยยังได้รับทุนการศึกษาอยู่
แต่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทราบภายหลังว่านักศึกษากระทำผิดเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อาจยกเลิกทุนและให้นักศึกษารับผิดชอบต่อค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้น
ด้วยตนเอง

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 22 กรกฎาคม 2562

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2.  หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
2.1  ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย   จำนวน 1 ชุด
2.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
2.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
2.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2.5  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.6  สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า  (ถ้ามี)                          (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7  สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.8  หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
www.hu.ac.th/loan
3.  กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์  วันพุธที่ 24 กรกฎาคม 2562

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ