Loan5

ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2562

 

# คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นผู้ที่กำลังศึกษาอยู่ในภาคเรียนสุดท้าย หรือสำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า          หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่า
(2)  เป็นนักกีฬาตัวแทนทีมชาติไทย ตัวแทนเยาวชนทีมชาติไทย ตัวแทนเขต หรือตัวแทนจังหวัด
(3)  มีผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม  (G.P.A)  ดังนี้
(3.1) ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าหรือระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.)
หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า  2.00 ใน  5  ภาคการศึกษา
(3.2) ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง  (ปวส.) หรือเทียบเท่าไม่ต่ำกว่า 2.00 ใน 3  ภาคการศึกษา
(4)   เป็นผู้ที่มีความสามารถทางด้านกีฬาและผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการพิจารณาการให้ทุนการศึกษา               สำหรับนักศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(5)  เป็นผู้มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 16 มีนาคม 2562

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1.  ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2.  หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
2.1  ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย   จำนวน 1 ชุด
2.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
2.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
2.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2.5  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.6  สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า  (ถ้ามี)                          (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7  สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.8  หนังสือรับรองความประพฤติ (Down Load) จากเว็บไซต์ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
www.hu.ac.th/loan
3.  กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4.  หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์  วันพุธที่ 20 มีนาคม 2562

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ