loan7

ทุนมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2562

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
(2)  มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  พี่หรือน้องต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา แลไม่มีประวัติถูกพักการเรียน
(4)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2562

# ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
2. รับใบสมัคร และกรอกข้อมูลได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม
4. รับสำเนาใบสมัครขอรับทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ