loan4-2563

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2563

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1) เป็นชาวต่างชาติ ที่จะต้องมีหนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาเดิม หรือจากสถานทูตประจำประเทศนั้นๆ
(2)  เป็นผู้สำเร็จการศึกษาในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า
(3)  มีระดับผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75
(4)  ผ่านการสอบคัดเลือก และการทดสอบภาษาอังกฤษของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ หรือ มีผลทดสอบ TOEFL หรือ
IELTS ตามเกณฑ์มาตรฐานที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่กำหนด

#เงื่อนไขสำหรับผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  นักศึกษาจะต้องรักษาระดับผลการเรียนได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.75 ในแต่ละปีการศึกษา
(2)  นักศึกษาจะต้องให้ความร่วมมือและเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตลอดระยะเวลาที่ศึกษา
อยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  นักศึกษาต้องมีความประพฤติดีและปฏิบัติตนอยู่ในกฎ ระเบียบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่อย่างเคร่งครัด
(4)  นักศึกษาต้องสำเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาตามหลักสูตรที่เรียน หากใช้ระยะเวลาเรียนเกินกว่าที่กำหนด
ในหลักสูตร นักศึกษาจะต้องชำระเงินค่าเล่าเรียนส่วนเกินเองทั้งหมด
(5)  ทุนการศึกษานี้ไม่รวมค่าบำรุงการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่น ๆ  เช่น ค่าครองชีพ  ค่าที่พัก

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 14 กุมภาพันธ์ 2563

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
2.1  ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย   จำนวน 1 ชุด
2.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
2.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
2.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2.5  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.6  สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า  (ถ้ามี)
(สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7  สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.8  หนังสือรับรองความประพฤติ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
www.hu.ac.th/loan
3. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4. หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์  วันพุธที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563 

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(6)   หากนักศึกษาไม่สามารถสำเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของหลักสูตร นักศึกษาจะต้อง
คืนเงินในส่วนของค่าเล่าเรียน ทุกภาคการศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาไปแล้วคืน
ให้แก่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (กรณีลาออกก่อนจบหลักสูตร)

(7)  ในกรณีที่นักศึกษาได้ลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษาต่อไปเรียบร้อยแล้ว
โดยยังได้รับทุนการศึกษาอยู่ แต่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ทราบภายหลังว่านักศึกษา
กระทำผิดเงื่อนไขในข้อใดข้อหนึ่งข้างต้น มหาวิทยาลัยหาดใหญ่อาจยกเลิกทุน
และให้นักศึกษารับผิดชอบต่อค่าลงทะเบียนเรียนในภาคการศึกษานั้นด้วยตนเอง