loan7-2563

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2563

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  นักศึกษาที่ขอรับทุนการศึกษาจะต้องมียอดการติดตาม (Follower) จากช่องทางสังคมออนไลน์
(Social Media) ได้แก่
–  Facebook มียอดผู้ติดตาม จำนวน 5,000 Follower ขึ้นไป หรือ
–  Page Facebook มียอดผู้ติดตาม จำนวน 10,000 Follower ขึ้นไป หรือ
–  Instagram  Twitter หรือ Youtube  มียอดผู้ติดตาม จำนวน 5,000 Follower ขึ้นไป
(2)  เนื้อหา (Content) ที่นำเสนอใน Social Media เป็นเนื้อหาที่สร้างสรรค์ ไม่มีข้อความรุนแรง หรือ
ข้อความหยาบคาย
(3)  มีช่องทางเผยแพร่ผลงานเป็นของตนเอง
(4)  มีความประพฤติเรียบร้อย

#เกณฑ์การได้รับทุน
(1)  มีผลการเรียนเฉลี่ยสะสม (GPA)  2.50 ขึ้นไป
(2)  มีหนังสือรับรองความประพฤติจากสถาบันเดิม
(3)  ทำสื่อประชาสัมพันธ์ของคณะ และของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ ลงใน Social Media ของตนเอง

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 18 มกราคม 2563

# เอกสารและหลักฐานในการสมัคร
1. ใบสมัครเพื่อขอรับทุนการศึกษาตามแบบของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
2. หลักฐานการสมัครขอรับทุนการศึกษา มีดังนี้
2.1  ใบระเบียนการศึกษา (ใบ รบ.) หรือใบรับรองผลการเรียนภาคการศึกษาสุดท้าย   จำนวน 1 ชุด
2.2  สำเนาทะเบียนบ้านของผู้สมัคร จำนวน 1 ชุด
2.3  สำเนาบัตรประชาชนของผู้สมัคร  จำนวน 1 ชุด
2.4  รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จำนวน 1 รูป (ชุดสุภาพ ติดในใบสมัครให้เรียบร้อย)
2.5  สำเนาหนังสือเดินทาง จำนวน 1 ฉบับ (สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.6  สำเนาหนังสือรับรองการสอบ TOEFL หรือ IELTS คะแนนการทดสอบ หรือเทียบเท่า  (ถ้ามี)
(สำหรับทุนวิทยาลัยนานาชาติดิษยะศริน)
2.7  สำเนาวุฒิบัตร หรือหนังสือรับรองการผ่านเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความสามารถพิเศษ (ถ้ามี)
2.8  หนังสือรับรองความประพฤติ ดาวน์โหลดจากเว็บไซต์ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
www.hu.ac.th/loan
3. กรณีสมัครด้วยตนเองหรือส่งทางไปรษณีย์ให้แนบหลักฐานการสมัครให้ครบถ้วน
4. หากเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วน และไม่ส่งเอกสารภายในกำหนด จะมีผลต่อการพิจารณาทุนการศึกษา

# กำหนดการทดสอบและสัมภาษณ์  วันพุธที่ 22 มกราคม 2563 

** ทั้งนี้ วันและเวลา ในการสอบสัมภาษณ์ และทดสอบ อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม สามารถติดตามข่าวสารได้จาก Facebook Fan Page: ฝ่ายทุนการศึกษา มหาวิทยาลัยหาดใหญ่

ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ