loan8-2563

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2563

ทุนพี่น้องนักศึกษาปัจจุบัน
#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
(2)  มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดาเดียวกันที่กำลังศึกษาอยู่ในมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  พี่หรือน้องต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษา และไม่มีประวัติถูกพักการเรียน
(4)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

ทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
(2)  เป็นศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  มีผลการเรียนในระดับปริญญาตรี ได้คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPA) ไม่ต่ำกว่า 2.50
(4)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

ทุนศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ที่ได้รับเกียรตินิยม เพื่อศึกษาต่อระดับปริญญาโท หรือปริญญาเอก
#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาโท ปริญญาเอก
(2)  เป็นศิษย์เก่าที่ได้รับเกียรตินิยมจากมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(3)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

ทุนพี่น้อง บุตร  ธิดา สามี ภรรยา ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาใหม่  ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
(2)  ศิษย์เก่าต้องเป็นนักศึกษาที่ไม่พ้นสภาพการเป็นนักศึกษาและไม่มีประวัติถูกพักการเรียน
(3)  เป็นบุตร ธิดา ของศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (บุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือรับรองบุตรบุญธรรม
ตามกฎหมาย)
(4)  สามี หรือ ภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนา
(5)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2563

# ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
2. รับใบสมัคร และกรอกข้อมูลได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม
4. รับสำเนาใบสมัครขอรับทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร

 ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ