loan9-2563

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2563

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
(2)  เป็นบุคลากรของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ต้องมีอายุงาน 1 ปี ขึ้นไป
(3)  มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา เดียวกันกับบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ เป็นบุตร ธิดา ของบุคลากร
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ (บุตรบุญธรรม ต้องมีหนังสือ รับรองบุตรบุญธรรมตามกฎหมาย)
(4)  สามี หรือ ภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามีภรรยาตามหลักศาสนา
(5)  ต้องผ่านการรับรองจากหน่วยงานที่สังกัด (คณะ/ศูนย์/สำนัก) (โดยผ่านความเห็นชอบจากคณบดี /
ผู้อำนวยการ/มีหนังสือรับรอง) กรณีเป็นบุคลากรมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
(6)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

 

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2563

# ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
2. รับใบสมัคร และกรอกข้อมูลได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม
4. รับสำเนาใบสมัครขอรับทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร

 ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ