loan10-2563

ทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ประจำปีการศึกษา 2563

#คุณสมบัติผู้มีสิทธิ์ขอรับทุนการศึกษา
(1)  เป็นนักศึกษาใหม่ระดับปริญญาตรี ปริญญาโท ปริญญาเอก
(2)  มีพี่หรือน้องร่วมบิดามารดา หรือเป็นบุตร ธิดา หรือเป็นสามี ภรรยาของบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่
อำนวยวิทย์ โรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย
(3)  เป็นสามี หรือภรรยา จะต้องจดทะเบียนสมรส หรือมีหนังสือรับรองการเป็นสามี ภรรยา ตามหลักศาสนา
(4)  เป็นบุคลากรวิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ หรือโรงเรียนเตรียมบัณฑิตพิชชาลัย ต้องมีอายุงาน
อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
(5)  มีความประพฤติเรียบร้อย มีความขยันหมั่นเพียรในการศึกษา

# การรับสมัคร  ตั้งแต่บัดนี้ – 30 กรกฎาคม 2563

# ขั้นตอนการขอรับทุน 
1. สมัครเรียน รายงานตัวพร้อมลงทะเบียนเรียนที่มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ตามเวลาที่กำหนด
2. รับใบสมัคร และกรอกข้อมูลได้ที่ห้องศูนย์บริการนักศึกษา (SOS)
3. ฝ่ายทุนการศึกษาตรวจสอบข้อมูลบุคคลอ้างอิงจาก e-Service เพิ่มเติม
4. รับสำเนาใบสมัครขอรับทุนเก็บไว้เป็นหลักฐานในการสมัคร

 ประกาศมอบทุนการศึกษามหาวิทยาลัยหาดใหญ่  อ่านประกาศ