MHESI

เอกสารสำหรับใช้ในการสอบสัมภาษณ์ 
โครงการทุนอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ระยะที่ 3 ปีการศึกษา 2562 กลุ่มที่ 2

**กรุณาดาวน์โหลดเอกสารตามรายชื่อของตัวเองเพื่อใช้ประกอบการสอบสัมภาษณ์**
**เอกสารของแต่ละคนจะมีคนละ 2 ไฟล์ ขอความกรุณาดาวน์โหลดให้ครบค่ะ**

1. นางสาวซีตีอามีเนาะ  แวบากา             ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

2. นางสาวเตาว์ลรรย์  มะเระ                  ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

3. นางสาวซัลวาณี  วุธางกูร                  ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

4. นางสาวนิอัรรอซีกีน  แวสามะ              ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

5. นางสาวบารีย๊ะ  สาและ                     ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

6. นางสาวเซาดะอ์  เก็มเบ็ญหมาด          ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

7. นางสาวซาลีฮะห์  เจะหลง                 ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

8. นางสาวซารีนา  สามารถ                   ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

9. นางสาวอัซลินดา  มะนอ                   ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

10. นางสาวมะฮ์ซูรี  อาลี                     ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

11. นางสาวฟิรดาวส์  มะลี                    ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

12. นางสาวนูรฮายาตี  ยูโซ๊ะ                 ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

13. นางสาวนาเดีย  เจะแม                    ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

14. นางสาวฟาซียะห์  ตีโด                   ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

15. นางสาวมีมี่  บือซา                        ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

16. นางสาวตัสนีม  เจะคง                    ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

17. นางสาวนัสริน  สาและห์                  ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

18. นางสาวรอสนี  สาคอ                     ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

19. นางสาวอัฟนัน  ดือราแม                 ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

20. นางสาวนูรีฮัน  ยะโกะ                    ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

21.  นางสาวนูรมา  เจะมุ                     ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

22. นางสาวเกาษัร  ซี                        ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

23.  นางสาวทิพยาภรณ์  ท่านทรัพย์        ดาวน์โหลด1       ดาวน์โหลด2

**ทั้งนี้ หากมีการเปลี่ยนแปลงวันสัมภาษณ์ ทางฝ่ายทุนการศึกษาจะแจ้งให้ทราบอีกครั้ง**