ประกาศมหาวิทยาลัยหาดใหญ่ สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563

ผลการคัดเลือกนักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษาของมหาวิทยาลัยหาดใหญ่
สำหรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2563 รอบ 2