ประกาศฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

เรื่อง แนวการปฏิบัติในการเก็บชั่วโมงจิตอาสา และการนับชั่วโมงจิตอาสาของผู้กู้ยืม กยศ. และ กรอ.

ขั้นตอนการทำกิจกรรมจิตอาสา
ฝ่ายทุนการศึกษา สำนักพัฒนานักศึกษาและส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่